top of page

WATER TECHNOLOGY

Společnost Tebrix Water Technology se zaměřuje na vývoj specializovaných
zařízení pro úpravu a filtraci vody. Systémy upraví vodu z jakéhokoliv
kontaminovaného zdroje na pitnou, užitkovou a provozní. Úpravní procesy
probíhají bez vstupní analýzy vody.

 

Rozdělení technologií:
 Stacionární systémy
 Mobilní systémy
 Odsolování vody

STACIONÁRNÍ SYSTÉMY

Stacionární systémy představují pevně instalovaná technická zařízení v budovách.
Účelem těchto jednotek je zabezpečení kontinuálního zásobování kvalitní pitnou
vodou v širokém spektru stavebních struktur, zahrnující malokapacitní a
velkokapacitní úkryty, rezidenční a bytové komplexy, komerční komplexy (jako
nemocnice, vzdělávací zařízení, hotely apod.) a veřejné administrativní objekty.
Tyto systémy jsou navrženy tak, aby zabezpečily zásobování pitnou vodou i v
případě kontaminovaného zdroje vody. Technologie Tebrix Water Technology
využívá dvou osvědčených technologií na úpravu vody – ozon a nízkotlaké nebo
středotlaké UV systémy.  Naše stacionární úpravna vody provádí účinnou úpravu
vody od radionuklidů, biologických a chemických bojových látek, zbytků léčiv,
mikro plastů, bakterií, virů. Voda, která prošla procesem úpravy stacionární
jednotkou, může dokonce dosahovat vyšší kvality než kojenecká voda prodávaná
běžnými dodavateli. Úpravna vody dále odstraňuje mechanické nečistoty,
rozpuštěné látky a mikroorganismy z vody prostřednictvím procesů jako
sedimentace, filtrace, koagulace, flokulace, biologická úprava a dezinfekce.
Tím se zajišťuje, že voda bude vhodná pro pití, průmyslové účely a jiné aplikace.
Úpravna vody tak zlepšuje kvalitu a bezpečnost vody, kterou používáme. Zařízení
moou být pro maximální pohodlí doplněna o Vzdálený počítačový dohled (RCS –
Remote Computer Supervision.)
V menších úpravnách vody jsou tyto systémy navrženy pro zásobování vodou
skupin o velikosti již od 5 osob. Kontrastně, větší stacionární jednotky ve větších
komplexech disponují kapacitou zajišťovat pitnou vodu dokonce pro tisíce osob.
Stacionární vodní úpravny jsou zásadní pro státní infrastrukturu jako je Parlament,
Úřad vlády, Pražský Hrad, Velvyslanectví, Ministerstva atd., plní komplexní úkol
zajišťování kontinuity vodního zásobování v rámci strategických budov. Jejich
primárním posláním je předcházet potenciálním teroristickým hrozbám, jako je
cílená kontaminace zásob vodou.

ozone-new-1.jpg
unnamed.png

MOBILNÍ (KONTEJNEROVÉ) SYSTÉMY

Tento inovativní mobilní systém úpravny vody představuje transportovatelnou
platformu, která je snadno přepravitelná nákladními vozidly či taženými přívěsy.
Tento typ má široké možnosti využití v humanitárních projektech jako jsou
uprchlické tábory a polní nemocnice, při záchranných operacích v oblastech
postižených ekologickými haváriemi, přírodními katastrofami a při narušení
infrastruktury, kdy jsou zdroje pitné vody kontaminovány.
Mobilní systém nachází své uplatnění i v kontextu konfliktních situací, kde hrozí
záměrná kontaminace vodních zdrojů biologickými či chemickými bojovými
látkami a radioaktivním spadem. Zařízení je transportováno do postižené oblasti a
připojeno na místní zdroj kontaminované vody, ze kterého je následně
produkována čistá a vysoce kvalitní pitná voda. Aplikační spektrum zařízení tedy
sahá i do oblastí s omezeným přístupem k čisté vodě, kde je schopno během krátké
doby řešit nedostatek pitné vody pro velké populace. Systém umožňuje čištění a
recyklaci odpadních vod a zároveň je určen pro nemocnice a laboratoře se
specifickými požadavky na čistotu vody.
Zařízení je navrženo v kontejnerech o velikosti 20 či 40 stop a přívěsných vozíků
Mobilní úpravna vody reprezentuje vysoce sofistikovaný technologický systém,
který vykazuje schopnost dosáhnout vodní kvality na srovnatelné úrovni jako její
stacionární protějšek. Tato jednotka integruje široké spektrum fyzikálních,
chemických a biologických procesů, které jsou navrženy tak, aby korelovaly s
technologickými standardy v oblasti úpravy vody. Zabezpečují konzistentní
eliminaci nežádoucích kontaminantů, zákalů, rozpuštěných látek a mikrobiálního
spektra. Díky tomu je schopna generovat vodní produkt s vysokou mírou kvality,
což přispívá k udržení bezpečnosti pitné vody a zajištění souladu s normativními
parametry zdravotní a hygienické vhodnosti.

foto 7.jpg
foto 6.png

Pro více informací klikněte na tlačítko níže:

ODSOLOVACÍ SYSTÉMY

Odsolování mořské vody je cenným nástrojem pro překonání problémů s
nedostatkem kvalitní pitné vody, zejména v oblastech, které jsou ohroženy tímto
nedostatkem. Je však důležité provádět tuto technologii s ohledem na udržitelnost
a dlouhodobé pozitivní důsledky pro regiony a životní prostředím.
Voda z vrtů (slaná, sladká a brakická) je filtrována na úroveň vody pitné a užitkové.
Pitná voda je vedena do všech připojovacích zařízení (umyvadlo, dřez, sprcha, vana,
bazén, myčka, kuchyně, prádelna, bazény whirlpooly atp.). Pitná voda může být
lahvována a pod privátní značkou podávána v daném hotelovém resortu.
Surová voda je filtrována a čištěna na fyzikálních principech, bez použití chemie,
včetně sterilizace ozonem. Komplexní dodávka vč. biologické čističky odpadních
vod umožňuje přečištění těchto vod a její recyklaci k dalšímu použití.
Denní úprava slané vody na pitnou je například v hotelovém resortu na Zanzibaru
150 m3 vody, ovšem množství upravované vody zajišťujeme dle přání zákazníka.
Kromě hotelových resortů může sloužit pro výrobní, průmyslový a potravinový
průmysl.
Úpravny mohou být umístěny v technické místnosti, či jsou dodávány na zakázku v
upravených kontejnerech. Ke každé úpravě je přistupováno individuálně a nároky
jsou počítány zvlášť pro každou úpravnu, samozřejmostí je technická podpora a
záruční i pozáruční servis.

8a.jpg
foto 9.jpg
bottom of page