Water Technology

Systémy úpravy vody pro obce. města, průmysl a krizové oblasti

Na základě potřeb komplexního řešení problematiky odpadních vod a odpadů obecně, vzniklo konsorcium česko-polských firem zabývajících se touto tematikou. Výsledkem je velmi konsolidovaná nabídka systémů čištění a úpravy odpadních a povrchových vod, ekologické čištění kanalizačních systémů a zvyšovaní kapacit stávajících čistíren, koncová úprava vod vypouštěných z čistíren a likvidace čistírenských kalů. Disponujeme technologii dokonalého dočišťovaní odpadních vod a 98% odstraňování dusíku, fosforu, případně jiných sloučenin, které se můžou vyskytovat v vodách vycházejících z čistíren.

Značná pozornost je věnovaná přípravě pitné a technologické vody pro městské aglomerace. Systém CAS AQR, který je k tomuto účelu vytvořen, zajištuje stálou a 100% kvalitu dodávané vody do městské sítě. Základem systému je propracovaný systém rozmístění stanic úpravy vody tak, aby chránit jednotlivé části města, samostatné objekty vysoké důležitosti a jednotlivé domy a to na základě požadavků maximální ochrany.

Naše nabídka pokrývá celé spektrum potřeb

Ve všech sektorech našeho života, všude tam, kde potřebujeme vodu nabízíme jak mobilní
tak stacionární systémy.

1. Města, obce

a. Zásobování pitnou vodou městských aglomeraci, menších obcí a jednotlivých objektů
b. dočišťování odpadních vod

2. Sídliště a rodinné domy
a. úprava vody ve vodovodních řádech , ochrana před kontaminací v případě havárií
b. dočišťování odpadních vod s možnosti vracení zpět vody vhodné pro technologické využiti (topení,  chlazení, splachování...)

3. Průmysl

a. změkčovaní vody a deionizace pro použití v bojlerech, chladících systémech, průmyslových uzavřených systémech.

b. dočišťování odpadních vod včetně selektivního získávání zpět cenných surovin ( galvanovny , barvírny, koželužny, potravinářský průmysl, těžební průmysl např. získávaní zbytku zlata a jiných drahých kovů a vracení kyanidu nebo rtuti zpět do procesu) a vracení vody zpět do procesů (uzavírání oběhu vody)

c. úprava průmyslových vod odtékajících na chráněných územích

d. zemědělský zpracovatelský průmysl, chov zvířat a rybí farmy

4. Armáda, policie, hasičské sbory humanitární mise
a. mobilní zařízení pro úpravu vody v terénu v těžko dostupných místech s nedostatkem vody
b. dodávky vody bez nutnosti analýzy v případě katastrof např. povodně
c. vojenské mise, válečné období
d. průmyslové katastrofy

5. Rekreační zařízení, hotele, restaurace, wellnes, SPA, lázně a všude tam, kde je nedostatek vody případně velká spotřeba nabízíme možnost uzavíraní oběhu vody a její kompletní revitalizace až na úroveň pitné vody.

6. Chemický průmysl, lihovary, pivovary, vinařské závody

a. příprava vstupní vody na požadovanou kvalitu
b. zlepšení parametrů tekutin a kvalitu produktu (líh)

7. Nemocnice
Příprava čtyř typu vody potřebné pro chod nemocničního zařízeni.
a. pitná voda nejvyšší kvality
b. voda pro sprchování, mytí a splachování
c. voda pro chirurgické sály a přípravu léků
d. dezinfekční voda s vysokou účinností

8. Antiteroristický program

Ochrana obyvatel před náhodnou nebo záměrnou kontaminací vodních zdrojů a vodovodních řádů. Technologie CASCADA, která je naším patentovaným řešením je zcela jedinečnou metodou téměř 100% ochrany před kontaminací vodovodních řádů u koncového odběratele. Cílem je chránit velmi důležité objekty jako jsou např. sídla hlav států, parlamenty, sněmovny, ministerstva, velvyslanectví a zahraniční zastoupení jiných organizací, nemocnice, školy, hotely a řadu dalších objektů s větším výskytem obyvatel.
Zařízení se umisťuje v prostorech objektů. Technologie CASCADA téměř v 100% chrání před kontaminací organickými a anorganickými toxickými látkami, bakteriální a virovou kontaminací a radioaktivní  kontaminací. Součástí zařízení je systém detekce toxických látek, kde každých 5 vteřin probíhá detekce a v případě zjištění toxické látky následuje zavření ventilů. V případě, že detekce selže, dochází stejně k odstranění toxických látek z vody.

Nabízené technologie se vyznačují následujícími vlastnostmi:

• velmi vysoká účinnost na snížení znečištění až o 98%,
• selektivní zachycení nečistot, co umožňuje získat zpět cenné suroviny a produkty obsažené v odpadní vodě (dedikované systémy)
• velmi malé množství odpadní vody (často jen několik litrů na m3 upravené vody), s možností zpracování odpadní vody jako hnojivo (vysoký obsah fosforu a dusíku).
• nechemická metoda úpravy vody
• konkurenceschopné jak z hlediska velikosti tak mobility a ceny
• ideální technologie schopna pracovat se stávajícími systémy, může je doplňovat, případně na vstupu nebo výstupu upravovat vodu přidáním doplňujících typu iontoměničů
• snadné propojeni se stávajícími systémy
• odstranění látek obtížně nebo nemožně detekovatelných jinými technologiemi, jako jsou sírany, chloridy, kovové komplexy s huminových a fulvinových kyselin, těžké kovy (rtuť, lovo, chrom tří a šesti mocný, radioaktivita, dusičnany, dusitany, kyanidy, atd.), prakticky celá periodická tabulka
• schopnost dosáhnout požadované kvality upravené vody
• možnost využití při odsolování mořské vody

Výhody nabízené naším systémem:

• úprava vody na nejvyšší možnou kvalitu
• bezporuchový provoz a snadná údržba - plně automatický
• odolnost proti opotřebení iontoměničů používaných při čištění (promývání)
• velmi dlouhé cykly práce bez nutnosti výměny iontoměničů a to 5-15 let
• malé systémy, možnost rozšíření o další segmenty,
• dlouhé provozní pracovní cykly
• zbytkové množství odpadních vod (2-3%)
• možnost selektivního odstraňovaní znečištění.
• minimální spotřeba elektrické energie

Pro vodohospodářské firmy, které se někdy potýkají s problémy jak vstupní tak výstupní vody máme technologii připravovanou individuálně pro každý případ bez ohledu na to s jakým problémem se potýkají. Jsou to systémy schopné odstranit zbytkovou radioaktivitu, těžký kovy nebo dokonce selektivně zachytit fosfor nebo dusík. K těmto účelům nepoužíváme žádné chemické metody nýbrž námi modifikované ionovýměnné systémy. Specializujeme se pravě na selektivní vychytávání nežádoucích látek se zachováním požadované kvality pitné vody. Pro přesné posouzení metodiky a volby technologického postupu musíme v takových případech požadovat výsledky analýzy vody na základě které zákazník vyplňuje námi dodaný formulář. Ten je základem pro vyhodnocení a volbu technologie.

Slovo na závěr:

Je obecně známo, že voda je základem života a čistá a pitná zdravá voda je základem našeho zdraví. Můžou nám dojit energetické zdroje, může dojít k prodlevě nebo omezení zásobování potravinami, ale věc, která nemůže a nesmí nám chybět je právě pitná voda. V posledních letech dochází k extrémnímu nedostatku vody v mnoha oblastech na světě a nárůstu množství kontaminovaných vod. Je nepřípustné čekat až situace bude natolik závažná, že nám dojdou zásoby pitné vody.

Praktické zkušenosti s nahodile se vyskytujícími problémy v plynulosti zásobování vodou jsou varovným signálem k tomu, abychom už dnes přijali nutná opatření. První faktorem, který si vyžaduje přijmutí opatření je zabezpečení obyvatelstva v plynulém zásobování kvalitní pitnou vodou. Druhým problémem, který se může ukázat jako nezbytný je takové zabezpečení vodních zdrojů, aby nedošlo k náhodné nebo záměrné kontaminaci vody, což by mohlo mít katastrofické následky netušených rozměrů.